Κατατέθηκε Τροπολογία για τον ΕΦΚ στο κρασί

Σήμερα, 11/12/2018, κατατέθηκε Τροπολογία σε νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μέσω της οποίας καταργείται ο ΕΦΚ στο κρασί. Σύμφωνα με την τροπολογία, «με τις προτεινόμενες διατάξεις του πρώτου άρθρου αντικαθίστανται τα άρθρα 91 και 93 του Εθνικού Τελωνιακού Κώδικα (ν.2960/2001, Α’ 265) και καταργείται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) με συντελεστή είκοσι (20) ευρώ ανά εκατόλιτρο τελικού προϊόντος, που επιβάλλεται στα προϊόντα του άρθρου 90 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, ήτοι στο κρασί. Η κατάργηση το εν λόγω Ε.Φ.Κ. προτείνεται για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων που έχουν δημιουργηθεί στην αγορά του κρασιού με σκοπό την ενίσχυση του κλάδου που δραστηριοποιείται στον τομέα παραγωγής του». Και συνεχίζει: «με τις προτεινόμενες διατάξεις του δεύτερου άρθρου καταργούνται οι διατάξεις και οι κανονιστικές πράξεις και εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 13 του ν.4346/2015 και των διατάξεων του άρθρου 61 του ν.4370/2016 κατά το μέρος που αφορούν στα προϊόντα του άρθρου 90 του ν.2960/2001, ήτοι στο κρασί».
Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου «από τις διατάξεις της ειδικής τροπολογίας επέρχεται ετήσια απώλεια των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού, η οποία εκτιμάται στο ποσό των 28 εκατ. € περίπου. Η ανωτέρω απώλεια θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού».
Η κατάργηση θα ισχύσει από τις αρχές του νέου έτους (σ.σ. 1/1/2019).